ТАНИЛЦУУЛГА


 БАЙГУУЛЛАГЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Байгууллагын албан ёсны нэр: Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Статистикийн хэлтэс

Хаяг: Аймгийн Засаг даргын тамгын газар

Байгуулагдсан шийдвэр: 1960 оны 6-р сарын 25-ны өдөр Сэлэнгэ аймгийн АДХ-ын Гүйцэтгэх захиргааны 59 тоот тогтоолоор "ТОО БҮРТГЭЛИЙН ТОВЧОО" нэртэйгээр байгуулагдсан. 1997 онд Статистикийн тухай хууль батлагдсанаар уг хуулийн хүрээнд аймгийн Засаг даргын дэргэдэх бие даасан хэлтэс болон зохион байгуулагдсан байна.

Хамтран ажилладаг байгууллагууд: Аймаг, сумдын Засаг даргын тамгын газар, газар, хэлтэс, албадууд

 

 ЭРХЭМ ЗОРИЛГО           

Улс төрийн аливаа нөлөөлөлд автахгүйгээр эдийн засаг, нийгэм, хүн ам зүйн талаархи шинжлэх ухааны арга зүйгээр тооцсон, статистикийн үнэн бодит мэдээлэл, судалгаагаар төр, засаг, иргэн байгууллагад адил тэгш үйлчлэхэд оршино.

 

                      

Бид албан ёсны статистикийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхдээ дараахь зарчмыг баримталдаг:

  • Албан ёсны статистикийн үйл ажиллагаа нь хараат бус, бие даасан байх

  • Шинжлэх ухааны үндэслэл бүхий нэгдмэл арга зүйтэй байх

  • Мэдээлэл үнэн, бодитой байх

  • Мэдээлэл шуурхай байх

  • Статистикийн мэдээлэл нь нийтэд хүртээмжтэй, хуулиар зөвшөөрөгдсөн хэмжээнд ил тод байх

  • Статистикийн үзүүлэлт, арга зүй нь олон улсын статистикийн стандарт, арга зүйтэй нийцсэн байх

  • Статистикийн мэдээллийг бага зардлаар, мэдээлэгчид ачаалал багатай арга хэлбэрээр цуглуулах

 

СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЭГЧИЙН ЭРХ , ҮҮРЭГ

1/ Мэдээлэл, судалгааны үзүүлэлт, аргачлалыг боловсронгуй болгох талаар статистикийн байгууллагад санал оруулах;

2/ Хуульд өөрөөр заагаагүй бол албан ёсны статистикийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг статистикийн байгууллагаас батлаагүй буюу зөвшөөрөөгүй үзүүлэлт, аргачлалаар статистикийн мэдээллийг гаргаж өгөхөөс татгалзах;

3/ Өөрийн мэдээллийн нууцыг задруулахгүй байхыг холбогдох хуулийн этгээд, иргэнээс шаардах;

4/ Статистикийн байгууллагаас гаргасан мэдээлэл, судалгааны нэгдсэн дүнтэй танилцах.

5/ Статистикийн мэдээлэл, судалгаа гаргахад шаардагдах анхдагч бүртгэл хөтлөх;

6/ Статистикийн мэдээлэл, судалгааг батлагдсан буюу зөвшөөрөгдсөн үзүүлэлт, аргачлалын дагуу тогтоосон хугацаанд үнэн зөв гаргаж өгөх;

7/ Улсын тооллогод хамрагдах;

8/ Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь зохих журмын дагуу регистрийн дугаар авах;

9/ Албан ёсны статистикийн мэдээллийг энэ үйл ажиллагааг эрхэлдэг холбогдох байгууллагад өөрийн зардлаар хүргэх.

 

СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

1/ Статистикийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 1-д заасан үзүүлэлт, тэдгээртэй нийцүүлж албан ёсны статистикийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагаас баталсан үзүүлэлтээр мэдээллийг хууль тогтоомжийн дагуу гаргуулж авах.

2/ Албан ёсны статистикийн мэдээллийг ашиглах, хэвлэн нийтлэхдээ уг мэдээллийг гаргасан байгууллагын нэрийг заавал заах.

3/ Албан ёсны статистикийн байгууллагаас баталсан болон зөвшөөрсөнөөс бусад үзүүлэлтийг гаргуулахыг шаардахгүй байх.

 

Статистикийн мэдээлэл нь албан ёсны болон захиргааны гэсэн 2 төрөлтэй.  Албан ёсны статистикийн мэдээллийг Үндэсний Статистикийн Хороо, яам, төрийн бусад албан газар, бүх шатны Засаг дарга эрхлэн гаргадаг.

Албан ёсны статистикийн мэдээлэл гэж Үндэсний Статистикийн Хорооноос баталсан аргачлал, үзүүлэлтээр Статистикийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан эдийн засаг, хүн ам, нийгэм, байгаль орчны холбогдолтой үзүүлэлтээр гаргасан мэдээлэл, статистикийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан мэдээлэл юм.

Захиргааны статистикийн мэдээллийг Үндэсний Статистикийн Хорооноос баталсан, зөвшөөрсөн аргачлал, үзүүлэлтээр яам, Засгийн газрын агентлаг, төрийн бусад байгууллага, нутгийн захиргааны байгууллагын хэрэгцээнд зориулан цуглуулж боловсруулдаг.

Аймгийн Статистикийн хэлтэс нь одоогийн байдлаар 53 төрлийн албан ёсны мэдээллийг жилийн 288 удаагийн давтамжтайгаар гаргаж, нэгтгэн Үндэсний Статистикийн Хороонд дамжуулж, 68 төрлийн захиргааны статистик мэдээллийг жилийн 415 удаагийн давтамжтайгаар цуглуулж, сар бүрийн аймгийн Статистикийн танилцуулга гарган орон нутгийн төр захиргааны байгууллага, удирдлагууд болон байгууллага, иргэдэд тархааж байна.

2018  онд сар бүр 52 өрхөөс ӨНЭЗС, 36 өрхөөс АХСудалгааг авч программд оруулан ҮСХ-нд дамжуулж байна.

Статистикийн мэдээллийг цуглуулах, нэгтгэх, боловсруулах ажлыг Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтнүүд сумдын төрийн сангийн мэргэжилтнүүд, эдийн засагч- статистикч, багийн Засаг дарга нартай хамтран гүйцэтгэж байна.

 

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТЭС

 

 

МАНАЙ АЛДАРТНУУД

"ХӨДӨЛМӨРИЙН ГАВЪЯАНЫ УЛААН ТУГИЙН ОДОН "

                  С.Сэлэнгэ- Мандал сумын эдийн засагч байсан /2018 онд шагнал авсан./

“АЛТАН ГАДАС” ОДОН

                  Г.Гантөмөр – Статистикийн товчооны дарга байсан

                       

                  М.Гантөмөр – Хушаат сумын засаг даргын орлогч байсан

                  Д.Мягмарсүрэн – Статистикийн хэлтсийн дарга байсан

                  С.Сэлэнгэ – Мандал сумын эдийн засагч байсан

                 Д.Буянхишиг – АДХГЗ-ны Статистикийн товчоонд ахлах мэргэжилтэн байсан.

ХӨДӨЛМӨРИЙН ХҮНДЭТ МЕДАЛЬ

                 Р.Цэдэндорж – Статистикийн товчооны дарга  байсан 

                 Г.Гантөмөр- Статистикийн албаны дарга байсан

                 Д.Мягмарсүрэн- Статистикийн хэлтсийн дарга байсан 

                 Н.Оюунаа-Статистикийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

                 С.Сэлэнгэ- Мандал сумын эдийн засагч

                 Ч.Цэнд аюуш-Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТЭРГҮҮНИЙ АЖИЛТАН

                 Н.Оюунаа- Статистикийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

                 Д.Мягмарсүрэн –Статистикийн хэлтсийн дарга байсан

                 Ч.Энхтуяа - Статистикийн хэлтсийн дарга байсан

БҮРТГЭЛ СТАТИСТИКИЙН ТЭРГҮҮНИЙ АЖИЛТНУУД

                 Ц.Лхагвасүрэн- Статистикийн товчооны дарга байсан

                 Д.Нацагдорж – Сант сумын орлогч дарга байсан

                 Дорж- Орхонтуул сумын орлогч дарга байсан

                 Д.Оюунчимэг – Статистикийн албаны дарга байсан

                 З.Батцэнгэл – Цагааннуур сумын орлогч дарга байсан

                 Г.Гантөмөр – Статистикийн албаны дарга байсан

                 Д.Мягмарсүрэн- Статистикийн хэлтсийн дарга байсан

                 П.Лувсанпэрэнлэй- Сүхбаатар сумын эдийн засагч байсан

                 Ч.Энхтуяа- Статистикийн хэлтсийн дарга байсан

                 Н.Оюунаа-Статистикийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

                 Ч.Цэнд-аюуш-Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн

                 С.Сэлэнгэ – Мандал сумын эдийн засагч байсан

                 Л.Балжинням- Баруунбүрэн сумын төрийн санч

                 Б.Эрдэнэцэцэг- Жавхлант сумын төрийн санч

                 А.Төгсжаргал – Ерөө сумын төрийн санч

                Т.Түмэндэмбэрэл – Хүдэр сумын төрийн санч

                 М.Гантөмөр – Хушаат сумын төрийн санч байсан

                Д.Гүндэгмаа -Статистикийн хэлтсийн дарга 

                Б.Дамдинбазар- Цагааннуур сумын багийн Засаг дарга

                Б.Амгалан- Сүхбаатар сумын багийн Засаг дарга

               Ч.Саранчимэг- Сүхбаатар сумын багийн Засаг дарга

               Д.Заяабазар- Баруунбүрэн сумын багийн Засаг дарга

ҮСХ –НЫ ХҮНДЭТ ЖУУХ

               Д.Гүндэгмаа- Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн

               Г.Золбоо- Сүхбаатар сумын эдийн засагч

    7 хоногийн үнийн мэдээ
/2019 оны 08-р сарын 14-ний байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг

1 100

  Хонины мах, кг 7 800
  Үхрийн мах, кг 8 800
  Ямааны ястай мах, кг 6 800
  Элсэн чихэр, кг 2 000
  Цагаан будаа, кг 2 300
  Шингэн сүү, л 1 000
  Тараг, л 1 300
  Бензин, А-80 1 750
  Бензин, А-92 1 840
  Дизелийн түлш 2 370

 Динамик судалгаа 2006-2018

АҮ-н салбар 2012-2018

Хөдөө аж ахуйн салбар 2012-2018

 Боловсрол 2012-2018

Эрүүл мэнд 2012-2018

 Хүн амын үзүүлэлт 2012-2018

 Мөнгө, банк, төсөв 2012-2018

 Хөдөлмөр эрхлэлт 2012-2018

ТА МАНАЙ  installing easiest cool counters  ДАХЬ ЗОЧИН
      2014.01.01-ээс тоолж эхэлсэн.

            

   Та статистик мэдээллийг байнга авч

байхыг хүсвэл ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.