Сэлэнгэ аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2015 оны 1 сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2015 он 02 сар 16. 10 цаг 24 минут

1.ÕYÍ ÀÌ

            Îí ãàðñààð ìàíàé àéìàãò áóñàä àéìàã õîòîîñ á¿ãä 88 õ¿í øèëæèí èðæ, 161 õ¿í øèëæèí ÿâñàí  áàéíà. Íèéò øèëæèí èðýãñэäèéí 67 õóâü íü Óëààíáààòàð õîò, Äàðõàí –óóë, Орхон àéìãààñ, øèëæèí ÿâàãñàäûí 85.7 õóâü íü Óëààíáààòàð õîò, Äàðõàí –Óóë,  Орхон àéìàãò ÿâæýý.

Ìîíãîë-Îðîñûí õèëèéã õÿëáàð÷èëñàí æóðìààð õèë íýâòðýõ ýðõèéí ¿íýìëýõýýð  3861  õ¿í  çîð÷ñîí áàéíà.

 

2.ÀÆÈËËÀÕ ÕY×, ÀÆÈËÃYÉ×YYÄ

2015 оны 1 сарын байдлаар бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо 859 болсон нь урьд оны мөн үеийнхээс 4.8 хувиар,  2012 оны мөн үеэс 12.2 хувиар  òóñ òóñ буурсан байна.

Нийт ажилгүйчүүдийн 65.0 хувийг ерөнхий боловсролтой, 4.6 хувийг тусгай дунд, 11.2 хувийг мэргэжилтэй ажилчид, 18.7 хувийг дээд боловсролтой хүмүүс эзлэх боллоо.

Энэ ñàðд бүртгэлтэй ажилгүйчүүдээс идэвхгүйн улмаас 42 хүн хасагдаж, 10 хүн ажилд зуучлагдан орж,  88 хүн шинээр бүртгэгдсэн байна.

 

3.ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ YÍÝ

           Àéìãèéí ºðãºí õýðýãëýýíèé бараа үйлчилгээний үнийг өнгөрсөн оны жилийн эцэстэй харьцуулахад үнийн өсөлт харьцангуй бага байгаа ба мах, сүү, сүүн  бүтээгдэхүүн 3.4 – 20.0 хувиар өссөн байна.

 

4.ҪѪÂ, ̪Íê

2015 оны төсвийн  гүйцэтгэлийн  1 сарын мэдээгээр орон нутгийн төсвийн орлого 121.4  хувь, улсаас авах санхүүгийн дэмжлэг 100.0 хувь, орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын  шилжүүлэг  0 хувь,  салбарын  байгууллагуудын  тусгай зориулалтын  шилжүүлэг 95.7 хувь тус тус биелэгдсэн байна. Төсвийн   зарлагын  гүйцэтгэл   76.6  хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Аймгаас  олгох  сумдын санхүүгийн   дэмжлэг  100 хувь,  Засаг  даргаас  олгох  нөөц  хөрөнгийн  гүйцэтгэл  29.1  хувийн гүйцэтгэлтэй  гарсан  байна.

Монгол банкны мэдээгээр энэ сард кассын цэвэр орлого 64.990.174,5 мянган төгрөг, цэвэр зарлага 69.696.749,6 мянган төгрөгт хүрчээ. Зээлийн өрийн үлдэгдэл 188.008.059,0 мянган төгрөг байгаа ба үүний 1.03  хувийг чанаргүй зээл эзлэх боллоо. Иргэдийн мөнгөн хадгаламж 14.900.119,4 мяанган төгрөг байна.

.

5.ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ

           2015 îíû 1-ð ñàðûí áàéäëààð íèéò ìàëûí 0.01 õóâüòàé òýíöýõ 216 òîëãîé ìàë õîðîãäîîä áàéãàà íü íîäíèíãèéí ìºí ¿åýñ  5 òîëãîéãîîð èõ  áàéíà.

Õîðîãäñîí íèéò ìàëûí 8.8 õóâèéã ºâ÷íººð õîðîãäñîí, 6.9 õóâèéã õýýëòýã÷ ìàëûí õîðîãäîë òóñ òóñ ýçýëæ áàéíà.

Õîðîãäñîí íèéò ìàëûí 105 òîëãîé áóþó 48.6 õóâü íü Сайхан, Орхонтуул ñóìäàä íîãäîæ áàéíà. 2014 îíû ìºí ¿åýñ ìàëûí ¿íý 10.000-60.000 òºãðºãººð ºññºí áîë ò¿¿õèé ýäèéí ¿íèéí õóâüä ¿õðèéí øèð 13750, àäóóíû øèð 10000 òºãðºãººð ºñ÷, õîíèíû àðüñ 5000, ямааны арьс 5000 òºãðºãººð тус тус áóóðñàí áàéíà.Урьд сартай харьцуулахад адууны шир 5000, үхрийн шир 5000, ямааны арьс 2000 төгрөгөөр нэмэгдсэн байна.

 

6.ÀÆ YÉËÄÂÝÐ

2015 îíû 1-ð ñàðûí áàéäëààð àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðò 16624.4 ñàÿ òºãðºãèéн á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýæ, 14258.3 ñàÿ. òºãðºãийн áîðëóóëàëò õèéãäñýí íü óðüä îíû ìºí ¿åèéíõýýñ íèéò ¿éëäâýðëýëò 51.4 õóâèàð, áîðëóóëàëò 57.4 õóâèàð  өссөн áàéíà.

Àæ ¿éëäâýðèéí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé 73.1 õóâü íü хүнс ундааны салбарт, 51.0 хувь нь óóë óóðõàéí ñàëáàðò, 13.8 õóâü íü áàðèëãûí ìàòåðèàëûí ñàëáàðò á¿òýýãäæýý.

Ñóìäûí æèæèã äóíä ¿éëäâýð¿¿ä àéìãèéí àæ ¿éëäâýðèéí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé 1.3 õóâüòàé òýíöýõ 209.8 ñàÿ òºãðºãийн á¿òýýãäýõ¿¿í  ¿éëäâýðëýæ, 209.8 ñàÿ òºãðºãийн  áîðëóóëàëò õèéæýý.

   

  7.ÃÀÀËÜ

    Ñýëýíãý äàõü Ãààëèéí ãàçðûí ìýäýýãýýð 255 ñóóäëûí âàãîí, 8861 à÷ààíû âàãîí, 316 ç¿òã¿¿ðèéí âàãîí, 10697 ñóóäëûí àâòîìàøèí, 3218 à÷ààíû àâòîìàøèí Àëòàíáóëàã, Ñ¿õáààòàð áîîìòîîð äàìæèí ºíãºðñºí áàéíà. ̺í ìîíãîëûí 49833, ãàäààäûí 7027 èðãýí çîð÷ñîí áàéíà.

 

8.ÕYÍ ÀÌÛÍ ÝÐYYË ÌÝÍÄ, ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÄÀÀÒÃÀË, ÕÀËÀÌÆ, ÁÎËÎÂÑÐÎË

Халдварт өвчнөөр 75 хүн өвчилж бүртгэгдсэн нь 2012 оныхоос 30.5 хувиар, 2013 оныхоос 2.5 хувиар тус тус буурсан байна. Нийт халдварт өвчний 65.3 хувийг бэлгийн замын халдварт өвчин, 24.0 хувийг сүрьеэ, 1.3  хувийг халдварт шар гепатит эзэлж байна.

            2015 оны 1 дүгээр сарын байдлаар тэтгэврийн даатгалын сангаас 17259 тэтгэвэр авагчдад 3251.5 сая төгрөгийг тэтгэвэрт, тэтгэмжийн даатгалын сангаас 12 даатгуулагчдад 42,1 сая төгрөгийг ХЧТА, ЖА, оршуулга, өвчтөн сахисны тэтгэмжид, ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас ҮО-ийн тэтгэвэр, ХЧТА-ны тэтгэмж, нөхөн төлбөр, сувиллын зардалд 311 тэтгэвэр авагчдад 82.3 сая төгрөг. Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас 12 даатгуулагчдад 23.6 сая төгрөгийн зардлыг тус тус олгожээ.

      Нийгмийн халамжийн сангаас 5561 хүнд 434792.4 сая төгрөгийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмжийг олгожээ.

 

9.ÃÝÌÒ ÕÝÐÝÃ

           Цагдаагийн газрын мэдээгээр нийт 63 гэмт хэрэг бүртгэгдсэний 19 нь согтуугаар үйлдэгдсэн ба гэмт хэргийн тоо өнгөрсөн оны мөн үеийнõýýñ 20 õýðãýýð буурчээ.

Бүртгэгдсэн хэргийн 46.0 хувийг өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг, 29.0 хувийг хүний амь бие, эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг, 4.0 хувийг нийгмийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, 8.0 хувийг тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт, 13.0 хувийг бусад хэрэг  эзэлж байна.

2015 оны 1 сарын байдлаар бүртгэгдсэн захиргааны зөрчил 1918 бүртгэгдсэний 246 иргэн, 4 ААН, байгууллагад торгуулийн арга хэмжээ авч, 63 хүн  тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхээ хасуулжээ.

 

10.ÁÓÑÀÄ

             à . Õÿíàëò øàëãàëò.

         Àéìãèéí Ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí ãàçðûí óëñûí áàéöààã÷èä 2015 îíû 1-ð ñàðä 2 àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãàä õÿíàëò øàëãàëò õèéæ, 7 çºð÷èë äóòàãäàë èëð¿¿ëæ, 6760.0 ìÿí.òºãðºãийн òîðãóóëèéí àðãà õýìæýý àâ÷, 6760.0 ìÿí.òºãðºãèéã áàðàãäóóëæýý.  Èëýðñýí çºð÷ëèéí 85.7  õóâèéã хүнсний үйлдвэрлэл, худалдаа нийтийн хоолны, газар тариалан, үр сорт, эрүүл ахуйн õÿíàëò ýçэлæ áàéíà.

    б.Онцгой байдлын алба.

2015 онд  үзлэг шалгалтанд 75 обьект, 179 айл өрх хамрагдаж, 231 зөрчил илрүүлж, 14 зөрчил дутагдлыг арилгасан. Гал түймэрт 56.7 сая төгрөгийн хохирол учирч, 173.0 сая төгрөгийн эд хөрөнгө аварсан байна.

в. Ãàçàð ºì÷ëºõ, ãàçðààñ áóñàä ¿ë õºäëºõ ýä õºðºíãèéí

    ºì÷ëºõ ýðõèéí óëñûí á¿ðòãýë

2015 îíû 1-ð ñàðûí áàéäëààð òºðººñ ¿íýã¿é õóâü÷èëñàí ãàçðûí ºì÷ëºõ ýðõèéí àíõíû áàòàëãààæóóëàëòûã 120 хүнд, эрхийн улсын бүртгэлд өөрчлөлт, залруулга 10 хүнд, үрэгдүүлсэн гэрчилгээ шинээр олгоход 1 хүнд, 177 хүнд шинээр гэрчилгээ бичиж  үйлчилсэн байна.

 

г.  Ò¿¿âýð ñóäàëãàà

1-ð ñàðä íèéò 8 ñóìûí 82 ºðõºä ºðõèéí íèéãýì ýäèéí çàñãèéí áîëîí àæèëëàõ õ¿÷íèé  ñóäàëãààã ÿâóóëæ ºðõèéí  óðàìøóóëàëä 464.0 òºãðºã îëãîâ.

Та ЭНД дарж дэлгэрэнгүй танилцана уу.

  ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈÉÍ ÕÝËÒÝÑ


Сэтгэгдэл бичих

    7 хоногийн үнийн мэдээ
/2020 оны 05-р сарын 20-ны байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг

1 200

  Хонины мах, кг 8 500
  Үхрийн мах, кг   9 500  
  Ямааны ястай мах, кг 7 800
  Элсэн чихэр, кг 2 000
  Цагаан будаа, кг 2 500
  Шингэн сүү, л 1 600
  Тараг, л 1 900
  Бензин, А-80 1 390
  Бензин, А-92 1 490
  Дизелийн түлш 2 170

 Динамик судалгаа 2006-2019

АҮ-н салбар 2012-2019

Хөдөө аж ахуйн салбар 2012-2019

 Боловсрол 2012-2019

Эрүүл мэнд 2012-2019

 Хүн амын үзүүлэлт 2012-2019

 Мөнгө, банк, төсөв 2012-2019

 Хөдөлмөр эрхлэлт 2012-2019

ТА МАНАЙ  installing easiest cool counters  ДАХЬ ЗОЧИН
      2014.01.01-ээс тоолж эхэлсэн.

            

   Та статистик мэдээллийг байнга авч

байхыг хүсвэл ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.